Jul 16, 2013

WAWACAN

Dipilih tur dipanganteuran ku Ajip Rosidi
Dina buku Wawacan bisa dibaca sabagian tina wawacan-wawacan anggitan para sastrawan Sunda kawentar kayaning Moehamad Moesa, Méméd Sastrahadiprawira, Satjadibrata, M.A. Salmun, jsb. Wawacan dina ieu buku umumna mangrupa carita atawa bagian tina carita, sanajan aya ogé nu mangrupa pedaran ngeunaan kaimanan jeung ibadah, da mémang kitu définisi wangun wawacan mah. Dina wawacan, pupuh nu pangdipikaresepna ku para sastrawan Sunda téh nyaéta Kinanti, Asmarandana, Sinom jeung Dangdanggula.
Citakan I, 2011; 14,5 x 21 cm.; 148 kaca; Rp 36.000,-

No comments: