Jul 15, 2013

TANAH SUNDA

Puisi Ajip Rosidi
Disanggi ku Nano S.

Dina ieu buku komponis kahot Nano S. medar pangalaman kréatifna enggoning nyanggi lalaguan dumasar kana sapuluh sajak tina kumpulan sajak Janté Arkidam karya Ajip Rosidi. Lian ti ngagambarkeun kasang-tukang katut pamaksudan ngagalindengkeun sajak-sajak anggitan dasa-warsa 1950-an jeung 1960-an téh, nu nulis ngabéjérbéaskeun deuih rupaning tinimbangan artistik di satukangeun unggal komposisi. Kalayan ngedalkeun yén ieu pangalaman kréatif téh dipiharep bisa ngabeungharan karawitan Sunda, babakuna nu dumasar kana adumanisna karawitan jeung sastra.
Najan dina bahasanana aya sawatara istilah téhnis karawitan nu can tangtu dipikawanoh ku balaréa, ieu buku lain baé penting dibaraca ku para ahli karawitan atawa ahli sastra, tapi deuih penting dibaraca ku sakumna nu mikacinta seni katut sastra Sunda. Ieu buku milu nuduhkeun yén musikalisasi sajak Sunda, anu geus atra tradisina ti jaman Pa Mahyar atawa Mang Koko kénéh, mibanda rupaning tinimbangan artistik anu mandiri luyu jeung acining budaya nu ngancik dina batin urang Sunda. Ngaliwatan Tanah Sunda urang bakal terang kumaha hésé bélékéna seniman karawitan metakeun tarékah enggoning nyipta wanda anyar pikeun ngamekarkeun tradisi seni nu jadi tatapakanana. Nano S. lain baé rancagé nyanggi lalaguan, tapi deuih parigel nepikeun dadasar konséptual nu jadi panginditanana. ~ Ganjar Kurnia, Réktor Universitas Padjadjaran
Citakan I, 2010; 14,5 x 21 cm.; 60 kaca; Rp 50.000,- (+ CD)

No comments: