Jul 16, 2013

GUGURITAN

Dipilih tur dipanganteuran ku Ajip Rosidi
Dina sajarahna, guguritan téh lain asli “hasil budaya” urang Sunda. Tapi hasil 'nginjeum' tina “budaya Jawa” ngaliwatan para Bupati nu unggal taun kudu séba ka Mataram basa Tatar Sunda aya dina kakuasaan Mataram ti abad ka-17.  Di Mataram, para Bupati kudu matuh sawatara waktu bari diajar rupa-rupa “budaya Jawa” saperti undak usuk basa, adat kabiasaan, tembang, guguritan jeung nganggitna, jrd. Mulang ka lembur, éta kabisa disebarkeun, pangpangna di lingkungan kulawarga jeung para ménak nu mindeng deuheus ka para Bupati. Ku kituna, guguritan kakara aya tapakna dina tulisan-tulisan abad ka-19 ka dieunakeun.
Dina ieu buku, guguritan nu dimaksud nyaéta dangdingan beunang para sastrawan Sunda anu umumna dimuat di média massa, mangrupa piwulang, gambaran rasa lirik nu nulisna, pedaran atawa cutatan lalakon nu geus aya, jsb. Guguritan dibédakeun jeung wawacan dina hal wawacan biasana leuwih panjang tur geus jadi buku anu aya lalakonan.
Citakan I, 2011; 14,5 x 21 cm.; 204 kaca; Rp 48.500,-

No comments: